Сбор средств для нужд домов сирот, приютов(Сбор завершен, в пятницу 1-мая посетим несколько семей)

Страницы :  1, 2, 3, 4, 5  След.

Ответить на тему
 
Автор Сообщение

Silverrenger8 ®

Пол: Мужской

Стаж: 7 лет 6 месяцев

Сообщений: 2334

Создавать темы 24-Мар-2015 15:32

[Цитировать]

собственно вот контакты детских домов, приютов вобщем те люди которые не отказались бы от вашей помощи.
Телефонњои директорони мактаб-интернатњо дар љумњурї
скрытый текст
№ Номи муассисаи таълимї Ному насаби директор мобилї Иловагї
1. Интернати наздимактабии н.Рўдакї№1 Алибекова Роњила 981-03-37-57, 919-73-38-53
2. Интернати наздимактабии №3 д.Миёнадуи н.Тавилдара Давлатов Шамсиддин 918925861
3. Интернати наздимактабии №1-и н.Тољикобод Шифоев Лутфулло 935943186
4. Интернати наздимактабии №6-и д.Нўшори н.Тољикобод Мањмадшоев Ѓайратшо 938759939
5. Интернати наздимактабии №4-и д.Ширинчашма н.Тољикод Сафарова Саодат 900840109
6. Интернати «Дўсти»-ии ш.Вањдат Ќурбонова Саиднисо 951557744
7. Интернати наздимактабии №15 љ. Ромити ш.Вањдат Солиев Абдулло 918265590
8. Интернати наздимактабии н.Љиргатол Сафаров Нуралї 935888248
9. Интернати наздимактабии н.Варзоб Каримов Искандар 934143851
10. Хонаи кўдакони ш.Роѓун Аминзода Сирољиддин 951433081 Диловар 938820261
11. Интернати наздимактабии №77-и д.Сорвои Вањдат Зайдуллоев Файзиддин 904216214
12. Хонаи кўдакон шањри Турсунзода Тешаев Б. 918682880 Шањодат 933935755
13. Интернати наздимактабии Рашт Ширинов Мирзо 989206289
14. Мактаб-интернати №1 (барои ятимон) ш. Душанбе Абдулов Зиёдулло 951934447 Амриддинова Ф 988811855
15. Интернати №2 (ёрирасон) ш. Душанбе Ахмедов Абдукарим 951380480
16. Интернати №3 (ёрирасон) ш. Душанбе Ќадамова Гулчињрамо 951380455
17. Мактаб-интернати №4 (барои ятимон) ш. Душанбе Муминов Саидбањриддин 935876442 Саховат 939149173
18. Интернати наздимактабии н.Дарвоз №1 Шоева Сурайё 934284088
19. Интернати наздимактабии н.Дарвоз №2 д.Саѓирдашт Њомидов Акрамбек 987229232
20. Интернати наздимактабии н.Ванљ №4 Шарипова Мадњия 935819646
21. Мактаб-интернат барои кўдакони ятим дар н.Рушон Толибекова Латофат 934618831
22. Интернати наздимактабии н.Шуѓнон №12 Давлатмамадов А 934384242
23. Интернати наздимактабии н.Шуѓнон №28 Моёнв М. 934006676
24. Интернати наздимактабии н.Роштќалъа №26 Кабутаршоев Дороншо 934611850
25. Интернати наздимактабии №21-и н.Ишкошим Холдорова Ашанбегим 935298521
26. Интернати наздимактабии н.Мурѓоб №2 Токтомуш Чунаев Рисбай 907354165
27. Интернати наздимактабии н.Мурѓоб №4 Жоошбаев Абдурањим 900044013
28. Интернати наздимактабии №5 н.Мурѓоб Начмиддинов Абдылдабек 915366863
29 Интернати наздимактабии н.Мурѓоб №6 Рузадоров Рузадор 906554314
.30 Интернати наздимактабии н.Мурѓоб №7 Темурхољаев Эгамберди 900500256
.31. Интернати наздимактабии н.Мурѓоб №10 Турдуева Умугулсун 906554858
32. Интернати наздимактабии н.Мурѓоб №11 Джапаров Алмазбек 900044810
33. Интернати наздимактабии н.Мурѓоб Мурѓоб №13 Маматмусаев Темур 939314307
34. Мактаб интернати махсус барои бачагони ќувваи босириашон суст ва зарир (шањри Исфара) Махмудова Умия 927862209
35. Муассисаи таълимии давлатии типи мактаб-интернати «Хонаи бачагона»-и №1 (ш. Исфара) Исоева М 927220941
36. Интернат барои кўдакони ятиму бепарастор ва аз оилањои камбизоат (ноњияи Спитамен) Болтуева В 927180861
37. Мактаб интернати вилоятї барои кўдакони ятим, бачагони мањрум аз парастории волидайн ва оилањои камбизоат (шањри Чкалов) Умаров Ќахрамон 927782442
38. Мактаб-парастишгоњи шифоњии №40 (шањри Конибодом) Каримова Заррина 929624500
39. Мактаб-интернати махзсуси бачагони ношунаво (ноњияи Б. Ѓафуров Ќистаќўз) Бобоева Дилбар 927788487
40. Мактаб-интернати ёрирасон (шањри Хуљанд) Обидова Г. 927197008
41. Комплекс кўдакистон-мактаби махсус барои кўдакони ќувваи босириашон суст ва нобино (шањри Хуљанд) Усмонова Фароѓат 928100272
42. Осоишгохи бачагонаи вилоятии зидди беморихои сили Равшан н. Б.Ѓафуров Нурзод Азизї 927640074
43. Интернати назди гимназияи №7 (ноњияи Ашт) Икромова Муњайё 928191855
44. Интернати наздимактабии №2 (ноњияи Ашт, Шайдон) Искандарова Саодат 927914191
45. Интернати наздимактабии ноњияи Шањристон Ќурбонов Валиљон 987877624
46. Интернати наздимактабии ноњияи Айнї Каримова Ситора 927049430
47. Мактаб-интернат барои кўдакони ятиму бепарастор ва аз оилањои камбизоати ноњияи Кўњистони Мастчоњ Салимов Сафар 927254140
48. Мактаб- интернати шањри Истаравшан
Њамдамов Ёдгор 927254545
49. Мактаб - интернати кўдакони ятиму бепарастори ноњияи Вахш Валиев С.
2-33-46
935100554
50. Мактаб - интернати кўдакони ятиму бепарастори ноњияи Ќубодиён Хаспалаева Муродгул 93-466-92-26
51. Мактаб - интернати кўдакони ятиму бепарастори ноњияи Шањритус Назаров Д. 93-585-64-42
52. Литсей-интернати бачагони болаёќати н. А. Љомї Бобоев Мирзо 908-00-90-86
53. Интернати давлатии «Кангурт»-и ноњияи Темурмалик Ќуватов Фаррух 985-00-18-88
54. Хонаи бачагони дењаи Танобчии ноњияи емурмалик Азизуллоев Ќудратулло 988-32-40-62
55. Интернати давлатии №1-уми дењаи Арали ноњияи Восеъ Авазов Шодмон 919-57-18-78
56. Хонаи бачагони ноњияи Фархор Назирмадова Зикамо 907-88-43-07
57. Мактаб-интернати ёрирасони (ноќисулаќлони) шањри Кўлоб Валиев Мирзо 917-90-64-30 919810935
58. Мактаб - интернати кўдакони ятиму бепарастори ноњияи Мўъминобод Пањлавонов Љамолхон 918-62-60-72
59. Мактаб - интернати ноњияи Ховалинг Сайобидов Саиданвар 985-54-01-43
60. Муассисаи давлатии интернатии вилоятии љамоати дењоти Сари Хосори ноњияи Балљувон Исмоилов Нурхон 938-22-79-22
61. Мактаб-интернати ѓайридавлатии барои кўдакони ятиму бепарастори хазинаи хайрияи байналмилалии «Кўдакони озод»-и ноњияи Бохтар Пираков Холмањмад -
62. Мактаб-интернати бачагони лаёќатманди дењаи Кадучии ноњияи Восеъ Латипов С. 918-87-24-50
63. Мактаб-интернати љумњуриявии кўдакони ятими н.Шањринав Шарипова Мушарафа 918835674 Холмуродов Шавкат
64. Мактаб-интернати љумњуриявии кўдакони ятими н. Љ.Румї Шокиров 917060023 Мањмадиева Зебуниссо
65. Мактаб-интернати љумњуриявии кўдакони ятими н. ш.Кўлоб Хољаева Фируза 909008894 Суфиев Т.
66. Мактаб-интернати љумњуриявии кўдакони ятими н. Нуробод Одинаев Саидшариф. 935836825 Ахмедов Ќурбоналї
67. Мактаб-интернати љумњуриявии кўдакони ятими н. Тавилдара Ёров 918127916 Донаева Малохат
68. Мактаб-интернати низомаш махсуси љумњуриявии н.Њисор Муќимова Наргис 918424949 Раљабов
69. Мактаб-интернати љумњуриявии кўдакони нобинои н. Њисор Солењова Сурайё 935894584 Мардонов
70. Мактаб-интернати љумњуриявии кўдакони кари н. Рўдакї Кассирова Хотима 933508715 Саттор Ќувватов
71. Мактаб-интернати љумњуриявии кўдакони шунавоиашон суст ва деркаршудаи н. Рўдакї Неъматова Мукаррам 935347648 Шодмонов Шодмон
72. Мактаб-интернати љумњуриявии кўдакони ятими н. Шўрообод Акимов Њафиз 985741258 Абдурахмонов Сухроб
73. Мактаб-интернати љумњуриявии кўдакони ятими н. Ёвон Бобиева Гулшан 934570396 Сўњроб
74. Мактаб-интернати љумњуриявии кўдакони ятими н. Рашт Мирзоева Бадалмо 989011473 Аминљон
75. Мактаб-интернати махсуси љумњуриявии шањри Душанбеш.Душанбе Бобоев Намоз 918828282 Шокаримов Мирзораим
76. Мактаб-интернати љумњуриявии кўдакони ятими н. Рушон Чоршанбиева Лайло 934037767 Давлатшоев Њаким
инфа также размешена dado25 в соц сетях фейсбук https://www.facebook.com/groups/nashe.budushee/
и вк https://vk.com/nashe.budushee


Последний раз редактировалось: Silverrenger8 (2015-04-30 14:37), всего редактировалось 7 раз(а)
[Профиль] [ЛС]

T@JIK_@GENT

Пол: Мужской

Стаж: 8 лет 5 месяцев

Сообщений: 1518

Откуда: DUSHANBE (ДУШАНБЕ)

Создавать темы 25-Мар-2015 12:35 (спустя 21 час)

[Цитировать]

Чазакумуллоху хайран за инфо ))
[Профиль] [ЛС]

dado25

Пол: Мужской

Стаж: 3 года 8 месяцев

Сообщений: 5601

Откуда: Там где Такси по 500 Сум! "Samarkand"

Создавать темы 25-Мар-2015 12:37 (спустя 1 минута)

[Цитировать]

Silverrenger8
может собрать средства
там игрушки одежду и все такое
и сходить в один из них?
[Профиль] [ЛС]

T@JIK_@GENT

Пол: Мужской

Стаж: 8 лет 5 месяцев

Сообщений: 1518

Откуда: DUSHANBE (ДУШАНБЕ)

Создавать темы 25-Мар-2015 15:05 (спустя 2 часа 27 минут)

[Цитировать]

Silverrenger8
может собрать средства
там игрушки одежду и все такое
и сходить в один из них?
+1, очень хорошая идея))
[Профиль] [ЛС]

dado25

Пол: Мужской

Стаж: 3 года 8 месяцев

Сообщений: 5601

Откуда: Там где Такси по 500 Сум! "Samarkand"

Создавать темы 25-Мар-2015 17:13 (спустя 2 часа 8 минут)

[Цитировать]

T@JIK_@GENT
Silverrenger8
Ребята, есть идея по поводу благотворительности в один из детских домов нашего города!
Пишем свои комментарии ниже.
Идея такова чтоб собрать продукты питания, игрушки, одежду (детскую)
денежные средства (наличными или на виртуальный кошелек)
а в конце собраться и посетить детей.
Подарим им радость и любовь.
Отписываемся и пишем свои идеи
[Профиль] [ЛС]

T@JIK_@GENT

Пол: Мужской

Стаж: 8 лет 5 месяцев

Сообщений: 1518

Откуда: DUSHANBE (ДУШАНБЕ)

Создавать темы 25-Мар-2015 17:32 (спустя 18 минут)

[Цитировать]

dado25
Поддерживаю твою идею на все 100% !!!
[Профиль] [ЛС]

ravshan83

Пол: Мужской

Стаж: 9 лет 1 месяц

Сообщений: 603

Создавать темы 26-Мар-2015 01:09 (спустя 7 часов)

[Цитировать]

Up теме!!!
[Профиль] [ЛС]

Расул Темурович

Пол: Мужской

Стаж: 5 лет 6 месяцев

Сообщений: 5880

Создавать темы 26-Мар-2015 09:15 (спустя 8 часов)

[Цитировать]

У меня дома для детей до года,вещей полно,все качественные и импортные,сохранились,как новенькие,плюс могу немножко продуктами помочь в виде макаронных изделий и кондитерских ,если кто соберется и если не трудно будет,я сам никак не могу время выбрать,то вот контакты мои ребята 904400001....
[Профиль] [ЛС]

dado25

Пол: Мужской

Стаж: 3 года 8 месяцев

Сообщений: 5601

Откуда: Там где Такси по 500 Сум! "Samarkand"

Создавать темы 26-Мар-2015 09:16 (спустя 1 минута)

[Цитировать]

Расул Темурович
спасибо, на днях организую тему и админы прилепят , затем начнем сбор
спасибо за отзыв шефф
[Профиль] [ЛС]

Расул Темурович

Пол: Мужской

Стаж: 5 лет 6 месяцев

Сообщений: 5880

Создавать темы 26-Мар-2015 09:21 (спустя 5 минут)

[Цитировать]

Незачто братец,улыбки и радость на лицах детей,все ,ради чего мы должны существовать,годы летят ,жизнь не вечная.......А добро за собой нужно оставлять....
[Профиль] [ЛС]

T@JIK_@GENT

Пол: Мужской

Стаж: 8 лет 5 месяцев

Сообщений: 1518

Откуда: DUSHANBE (ДУШАНБЕ)

Создавать темы 26-Мар-2015 17:43 (спустя 8 часов)

[Цитировать]

Незачто братец,улыбки и радость на лицах детей,все ,ради чего мы должны существовать,годы летят ,жизнь не вечная.......А добро за собой нужно оставлять....
*THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP*
[Профиль] [ЛС]

dado25

Пол: Мужской

Стаж: 3 года 8 месяцев

Сообщений: 5601

Откуда: Там где Такси по 500 Сум! "Samarkand"

Создавать темы 27-Мар-2015 10:28 (спустя 16 часов)

[Цитировать]

ап теме
также тс можешь сменить заголовок темы ?
[Профиль] [ЛС]

Silverrenger8 ®

Пол: Мужской

Стаж: 7 лет 6 месяцев

Сообщений: 2334

Создавать темы 27-Мар-2015 14:28 (спустя 4 часа)

[Цитировать]

dado25
могу конечно
[Профиль] [ЛС]

dado25

Пол: Мужской

Стаж: 3 года 8 месяцев

Сообщений: 5601

Откуда: Там где Такси по 500 Сум! "Samarkand"

Создавать темы 27-Мар-2015 14:36 (спустя 8 минут)

[Цитировать]

Silverrenger8
измени плиз на такое и список под сполер
там типа собираем все такое что я выше перечислел
[Профиль] [ЛС]

umed-sharapov

Пол: Мужской

Стаж: 7 лет 8 месяцев

Сообщений: 160

Создавать темы 27-Мар-2015 15:03 (спустя 27 минут)

[Цитировать]

Ислам и сироты
Когда выходят дети из школ, все они бегут к отцам и матерям, кроме тех детей, которые не находят к кому бежать…,они смотрят по сторонам и не находят никого кто бы их позвал, или хотя бы посмотрел на них…, их глаза и сердца погружаются в пучину грусти и отрешенности.
А когда заходит солнце и наступает мрак, они чувствуют всю горечь лишения и сиротства. Так как нет у них матери, которая бы их приютила и рассказала им сказки, и нет отца, который бы возвращаясь домой, приносил сладости и подарки.
Далее ....
[Профиль] [ЛС]

T@JIK_@GENT

Пол: Мужской

Стаж: 8 лет 5 месяцев

Сообщений: 1518

Откуда: DUSHANBE (ДУШАНБЕ)

Создавать темы 27-Мар-2015 18:33 (спустя 3 часа)

[Цитировать]

dado25
Кому и где дать эти средства?
[Профиль] [ЛС]

dado25

Пол: Мужской

Стаж: 3 года 8 месяцев

Сообщений: 5601

Откуда: Там где Такси по 500 Сум! "Samarkand"

Создавать темы 27-Мар-2015 19:19 (спустя 45 минут)

[Цитировать]

T@JIK_@GENT
сейчас решим как это все организовать и собрать так сразу отпишусь
добавлено спустя 2 минуты:
кто сейчас админ торрентса
чтоб прилепил тему на главное???
[Профиль] [ЛС]

T@JIK_@GENT

Пол: Мужской

Стаж: 8 лет 5 месяцев

Сообщений: 1518

Откуда: DUSHANBE (ДУШАНБЕ)

Создавать темы 28-Мар-2015 13:48 (спустя 18 часов)

[Цитировать]

T@JIK_@GENT
сейчас решим как это все организовать и собрать так сразу отпишусь
добавлено спустя 2 минуты:
кто сейчас админ торрентса
чтоб прилепил тему на главное???
ZIbak помоему
[Профиль] [ЛС]

dado25

Пол: Мужской

Стаж: 3 года 8 месяцев

Сообщений: 5601

Откуда: Там где Такси по 500 Сум! "Samarkand"

Создавать темы 30-Мар-2015 07:08 (спустя 1 день 17 часов)

[Цитировать]

ZIbak
нет не он
теме ап
[Профиль] [ЛС]

semerko2

Пол: Мужской

Стаж: 7 лет 8 месяцев

Сообщений: 839

Создавать темы 30-Мар-2015 09:12 (спустя 2 часа 4 минуты)

[Цитировать]

Я за!!
Дайте контакты кому денег отнести из торренчан! Доставлю
добавлено спустя 3 минуты:
У меня есть друзья, которые не пользуются торрентам, но с удоволствием помогут для сбора. Только дайте адрес кому денег дать!
[Профиль] [ЛС]
Показать сообщения:    
Ответить на тему

Текущее время: 20-Янв 00:01

Часовой пояс: UTC + 3Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы не можете скачивать файлы